Schooltijden en vakanties

 • Schooltijden

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Schoolvakanties

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Verlofaanvraag

  Lees meer op de website van Albero Scholen

Downloads

 • Schoolgids

  Fijn dat je onze schoolgids van het schooljaar 2023-2024 wilt lezen! Deze schoolgids is onderdeel van Vensters, waarmee je heel gemakkelijk scholen kunt vinden en met elkaar kunt vergelijken.

  We starten deze schoolgids met een duidelijke missie en visie die we samen hebben geformuleerd. We hebben ambities en heldere doelen voor de toekomst! In deze schoolgids besteden we verder aandacht aan de invulling van ons onderwijs, de ondersteuning van de leerlingen en het vormgeven van ouderbetrokkenheid. Daarnaast staat de ontwikkeling van de leerlingen centraal en beschrijven we enkele praktische zaken.

   

  Schoolgids 2023-2024

Algemeen

 • Medezeggenschapsraad

  Wat doet de MR?

  De medezeggenschapsraad oefent invloed uit op de gang van zaken binnen de school, door mee te denken en beslissen over beleid en beheer. Daarnaast kan de MR zelf relevante onderwerpen aan de orde stellen, die voor de kinderen en de school van belang zijn. Kortom: lid zijn van de MR biedt de gelegenheid mee te denken en beslissen over wat er op de Wegwijzer gebeurt.

  Welke onderwerpen komen er gedurende het jaar aan bod?

  • Schoolplan: ontwikkelplan van de school voor 4 jaar, afgeleid van strategisch beleidsplan van Albero.
  • Scholingsplan: wensen die voortvloeien uit het schoolplan.
  • Jaarplan: doelen van de school voor een schooljaar.
  • Vakantierooster
  • Risico inventarisatie/calamiteitenplan
  • Halfjaarlijkse evaluatie opbrengsten
  • Formatie
  • Schoolgids
  • Begroting
  • Wensen, vragen en/of opmerkingen van ouders.

  Wie zitten er in de Medezeggenschapsraad (MR)?

  • Saskia (ouderlid)
  • Maureen (ouderlid)
  • Ramona (teamlid)
  • Marloes (teamlid)
  • Adrianne (directeur: informatief/adviserend)

  Wat wordt er van een MR-lid verwacht?

  Betrokkenheid bij en interesse in wat er op school speelt is ontzettend belangrijk. Er wordt van MR leden gevraagd om vergaderstukken te lezen en mee te denken over nieuwe ontwikkelingen. De vergaderingen van de MR hebben een vaste agendastructuur en vinden ongeveer vijf keer per jaar ‘s avonds op school plaats.

   

 • Ouderraad

  Taak van de ouderraad 

  De ouderraad, beter bekend als de OR, zorgt ervoor dat het hele jaar door leuke en creatieve activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met het team.

  De ouderraad bestaat uit een groep enthousiaste ouders/verzorgers, die helpen bij het organiseren van activiteiten/feesten op school. 

  De voorzitter van de ouderraad wordt gekozen door de ouderraadsleden. Daarnaast beheert één ouder de financiën van de ouderraad. Ieder jaar vraagt de ouderraad de ouders/verzorgers van de leerlingen een vrijwillige bijdrage per leerling. De voorgestelde bedragen worden gecommuniceerd via de nieuwsbrief van de school.

  Ouderbijdrage

  Door de ouderbijdrage kunnen wij activiteiten –en nog veel meer– organiseren voor de kinderen.

 • Klankbordgroep ouders

  De oudergeleding van de Medezeggenschapsraad wil de ouders van alle leerlingen goed vertegenwoordigen. Daarom vinden zij het belangrijk om regelmatig met ouders te praten. Te horen hoe zij tegen dingen aankijken en samen met hen bepalen wat we belangrijk vinden voor de school, leerlingen, leerkrachten en ouders. Ongeveer vier keer per jaar komt de klankbordgroep op school bijeen om daarover te praten. Alle ouders zijn dan welkom!

 • Vrijwillige ouderbijdrage

  De wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage is per 1 augustus 2021 aangescherpt. Scholen mogen geen kinderen meer uitsluiten van extra activiteiten die de school aanbiedt als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen.

  Concreet: alle leerlingen doen mee met de activiteiten, ongeacht of ouders wel/niet hebben betaald.

  Benieuwd naar de minimaregelingen vanuit de gemeente Goes? Dan kun je terecht bij GR de Bevelanden, afdeling WIZ.

  Het schoolfonds bestaat uit de geldelijke bijdragen van ouders. Het geld is bestemd voor allerlei activiteiten die in schoolverband plaatsvinden. Te denken valt hierbij aan Sinterklaas, Kerst- en Paasfeest, laatste schooldag, inschrijfgeld toernooien en dergelijke. De ouderbijdrage is een bijdrage op vrijwillige basis. Echter, zonder uw bijdrage zijn deze activiteiten niet mogelijk. De hoogte van de bijdrage wordt in de Medezeggenschapsraad vastgesteld. Voor het schooljaar 2023-2024 is de vrijwillige ouderbijdrage gehandhaafd op € 20,–. 

  Via de mail krijgt u het betaalverzoek (en de herinneringen) de voor u geldende bedragen over te maken.

  De kosten van schoolkamp en schoolreis worden apart in rekening gebracht.

   

 • Gedragscode

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Informatiebeveiliging en privacy

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Protocol time out, schorsing en verwijdering

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Klachtenregeling

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Sponsoring

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Zeeuws armoede pact

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Meldcode en meldplicht

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Jeugdfonds Sport en Cultuur

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Verwijsindex

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Rookvrije school

  Lees meer op de website van Albero Scholen