Kwaliteit

Kwaliteit van ons onderwijs

We monitoren de kwaliteit van ons onderwijs door de resultaten van het leerlingvolgsysteem te analyseren (2x per jaar), door de gesprekkencyclus (jaarlijkse gesprekken tussen medewerkers en directeur), klasbezoeken van directie en ib-er en het uitvoeren van een interne audit  (1x per 4 jaar). Jaarlijks wordt een jaarplan opgesteld met daarin de items waaraan de school dat jaar zal gaan werken.  Tweemaal per jaar is er een management rapportage waarin de resultaten van de beleidsterreinen onderwijs, personeel, financiën, organisatie en huisvesting besproken worden.

Scholing team

Het team blijft zich bekwamen door het volgen van cursussen en opleidingen. Ieder jaar geven alle leerkrachten aan welke professionalisering ze willen volgen. Alle collega's nemen individueel of in teamverband deel aan een nascholing, opleiding of cursus. De teamscholing is gerelateerd aan het schoolplan. De individuele scholing houdt verband met de persoonlijke ontwikkeling. Op deze manier willen we onze kwaliteit van onderwijs hoog houden.