Missie en visie

Onze missie

In onze missie beschrijven we wat we nastreven te bereiken. Onze stip op de horizon.

 

Het IKC ’s Heer Arendskerke is laagdrempelig, àlle kinderen in de leeftijd van 0 – 13 jaar zijn welkom. Samen met alle professionals kunnen de kinderen zichzelf zijn in een veilige omgeving. Er is ruimte om de eigen talenten en creativiteit te ontdekken, vorm te geven en verder te ontwikkelen. De kinderen voelen zich gerespecteerd en gewaardeerd en leggen vanuit welbevinden de basis om optimaal te kunnen functioneren in een veranderende maatschappij. 


Onze kernwaarden: Welbevinden, Ontwikkeling, Samen, Creativiteit

 

Onze visie

In onze visie geven we aan hoe we ons onderwijs willen vormgeven. De beschreven uitgangspunten beschouwen we als kwaliteitscriteria waaraan we ons onderwijs in de komende periode willen toetsen.

 

Ontwikkeling 

Op Schengehof leren we samen, van en met elkaar, oud en jong. We helpen elkaar bij het ontdekken, ‘spelend’ leren, problemen oplossen. We dagen de kinderen uit om zelfstandig te werken, samen te ontwikkelen. Ontwikkelen is je ergens ‘goed’ in voelen, matchen en stretchen, je talent ontdekken, groeien. 

Deze visie op ontwikkeling en leren is zichtbaar in de manier waarop we invulling geven aan het onderwijs met passende werkwijzen als Handelingsgericht werken (HGW), doorgaande leerlijnen, coöperatief leren en expliciete directe instructie (EDI). 


Welbevinden 

Op Schengehof zijn we zorgzaam voor elkaar, we steunen en helpen elkaar. Leerlingen en teamleden gaan met plezier naar school. We zijn zuinig op elkaar en gaan zorgvuldig om met alle spullen. Verschillen zijn juist mooi en we gaan respectvol met elkaar om volgens afspraken mede door de leerlingen zelf gemaakt. 

We waarborgen sfeer en veiligheid en maken daarbij gebruik van de methoden ‘KiVa’ en ‘Goed van Start’. 


Samen 

Op Schengehof staat samen leren en ontwikkelen centraal in ons team. We zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen en voor elkaar. We werken in een professionele cultuur. Voor alle collega’s is duidelijk hoe we met elkaar werken en kunnen we van en met elkaar leren. We definiëren met elkaar kwaliteit, hoe we meten en verbeteren, en verantwoorden ons over de behaalde resultaten. 


Creativiteit 

Schengehof in onderdeel van het dorp, open en toegankelijk. Ons gebouw is ingericht vanuit de functies actie en rust. Een centrale hal met podium en activiteiten kasten wordt gebruikt als leerplein voor de groepen 1 t/m 8. Ruimte voor creativiteit,  kinderen prikkelen, diverse materialen maar ook plekken waar rust heerst. We hebben klassen met ramen naar de centrale hal en een deur naar buiten zodat we makkelijk naar buiten kunnen, naar de tuin met picknicktafels en het buiten leslokaal en een inspirerend schoolplein.