Zorg

Zorg in de groep.

Onze zorg is gebaseerd op de principes van HandelingsGericht Werken (HGW). De groepsleerkracht stemt de leerstof zoveel mogelijk af op wat de leerlingen nodig hebben. Maar soms hebben kinderen extra leerstofaanbod nodig, waarvoor de groepsleerkracht niet direct een passende oplossing heeft. In dat geval bespreekt hij/zij dit met de Intern Begeleider.

Interne begeleiding

De intern begeleider (IB-er) coördineert de ondersteuning aan en begeleiding van kinderen op school, daarnaast coacht, ondersteunt en begeleidt de IB-er de leerkrachten op didactisch- en pedagogisch gebied. 
De IB-er legt groepsbezoeken af, waarna de gegeven les met de leerkracht wordt doorgenomen. Ook bespreekt de IB-er samen met de leerkracht welke doelen in het groepsplan opgenomen worden om de begeleiding aan de kinderen te optimaliseren. Dat kan zowel op groepsniveau als op individueel niveau. De IB-er coördineert, monitort en evalueert deze plannen samen met de leerkrachten. 
Indien nodig overlegt de IB-er met externe instanties, zoals de schoolbegeleidingsdienst.