Klachtenprocedure

Interne vertrouwenspersoon


Op alle Alberoscholen  is een interne vertrouwenspersoon aanwezig. De vertrouwenspersoon is aangesteld als aanspreekpunt voor klachten van leerlingen, ouders en personeel over nalatigheid, maatregelen en gedrag op school. Leerlingen, ouders en medewerkers kunnen hier terecht met klachten of zaken die men vertrouwelijk wil bespreken. Mochten deze gesprekken niet het gewenste resultaat opleveren, dan kan er contact worden gezocht met de externe vertrouwenspersoon.

 

 

Klachtenregeling


Waar mensen samenwerken kunnen misverstanden ontstaan, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dit geldt ook voor het onderwijs. Wanneer u hiermee geconfronteerd wordt, geldt een interne klachtenregeling voor Albero.
Verreweg de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken op school kunnen in goed overleg tussen schoolleiding, team, ouders en leerlingen opgelost worden. Voor situaties waarin dit niet meer mogelijk is, kan een beroep gedaan worden op de interne klachtenregeling. De klager heeft dan de volgende mogelijkheden:
- Hij/zij kan zich richten tot de directeur van de school 
- Hij/zij kan zich richten tot de voorzitter van het College van Bestuur van Albero
- Hij/zij kan zich richten tot de interne vertrouwenspersoon, welke aan iedere school 
  verbonden is
- Hij/zij kan zich richten tot de externe vertrouwenspersoon van Albero.
- In geval van seksuele intimidatie, discriminatie of racisme kan hij/zij zich, naast 
  bovenstaande mogelijkheden, ook richten tot de externe vertrouwenspersoon van Albero.

De externe vertrouwenspersoon van Albero is Elke de Beyer.

06-52889686

info@mediation-connect.nl

 

Indien bovenstaande mogelijkheden geen oplossing bieden, kan overgegaan worden tot het indienen van een officiële klacht bij de onafhankelijke landelijke klachtencommissie.