Klachtenprocedure

Interne vertrouwenspersoon


Op alle Alberoscholen  is een interne vertrouwenspersoon aanwezig. De vertrouwenspersoon is aangesteld als aanspreekpunt voor klachten van leerlingen, ouders en personeel over nalatigheid, maatregelen en gedrag op school. Leerlingen, ouders en medewerkers kunnen hier terecht met klachten of zaken die men vertrouwelijk wil bespreken. De vertrouwenspersoon voor OBS Schengehof is juf Lucie.

 

 

Klachtenregeling


Waar mensen samenwerken kunnen misverstanden ontstaan, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dit geldt ook voor het onderwijs. Wanneer u hiermee geconfronteerd wordt, geldt een interne klachtenregeling voor Nobego. 
Verreweg de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken op school kunnen in goed overleg tussen schoolleiding, team, ouders en leerlingen opgelost worden. Voor situaties waarin dit niet meer mogelijk is, kan een beroep gedaan worden op de interne klachtenregeling. De klager heeft dan de volgende mogelijkheden:
- Hij/zij kan zich richten tot de directeur van de school 
- Hij/zij kan zich richten tot de voorzitter van het College van Bestuur van Nobego
- Hij/zij kan zich richten tot de interne vertrouwenspersoon, welke aan iedere school 
  verbonden is
- Hij/zij kan zich richten tot de externe vertrouwenspersoon van Nobego
- In geval van seksuele intimidatie, discriminatie of racisme kan hij/zij zich, naast 
  bovenstaande mogelijkheden, ook richten tot de externe vertrouwenspersoon van Nobego.    
  Voor gegevens van de vertrouwenspersoon zie externe contacten.

Indien bovenstaande mogelijkheden geen oplossing bieden, kan overgegaan worden tot het indienen van een officiële klacht bij de onafhankelijke landelijke klachtencommissie. U kunt de gegevens van de externe vertrouwenspersoon en de landelijke klachtencommissie vinden op bladzijde 19 onder contacten.