Medezeggenschapsraad

Medezeggenschap: de MR en de GMR

De medezeggenschapsraad (MR) is het officiële overlegorgaan waarin personeel en ouders vertegenwoordigd zijn. De raad is bevoegd om alle zaken betreffende de school te bespreken. Denk aan de vakantieregelingen, het activiteitenplan etc. 

De agenda en notulen van de MR liggen ter inzage in de school. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en door belangstellenden te bezoeken. Alle ouders van de op de school ingeschreven kinderen zijn stemgerechtigd wat betreft de oudergeleding van de MR. U kunt altijd contact opnemen met de MR door te mailen naar: mrschengehof AT alberoscholen DOT nl

 

De MR bestaat dit schooljaar uit:

Saskia (ouderlid)

Maureen (ouderlid)

Ramona (teamlid)

Marloes (teamlid)

Adrianne (directeur: informatief/adviserend)