Medezeggenschapsraad

Medezeggenschap: de MR en de GMR

De medezeggenschapsraad (MR) is het officiële overlegorgaan waarin personeel en ouders vertegenwoordigd zijn. De raad is bevoegd om alle zaken betreffende de school te bespreken. Denk aan de vakantieregelingen, de inzet van het personeel, de sollicitatieprocedure, de groepsverdeling, het activiteitenplan etc. 

De agenda en notulen van de MR liggen ter inzage in de school. Ook verschijnen er regelmatig artikeltjes in de Schengehof info. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en door belangstellenden te bezoeken. Alle ouders van de op de school ingeschreven kinderen zijn stemgerechtigd wat betreft de oudergeleding van de MR.

De MR bestaat dit schooljaar uit:

 

Robert Boogaard (ouderlid)

Chester Leenhouts (ouderlid)

Hans Remijn (teamlid, GMR)

Carlien Bakker (teamlid)

Wim Reynhout (informatief/adviserend lid)