Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Het schoolfonds bestaat uit de geldelijke bijdragen van ouders. Het geld is bestemd voor allerlei activiteiten die in schoolverband plaatsvinden. Te denken valt hierbij aan Sinterklaas, Kerst- en Paasfeest, laatste schooldag, inschrijfgeld toernooien en dergelijke. De ouderbijdrage is een bijdrage op vrijwillige basis. Echter, zonder uw bijdrage zijn deze activiteiten echter niet mogelijk. De hoogte van de bijdrage wordt in de Medezeggenschapsraad vastgesteld. Voor het schooljaar 2019-2020 is de vrijwillige ouderbijdrage gehandhaafd op € 20,-- voor het 1e kind€ 17,50 voor het 2e kind en € 15,00 voor alle volgende kinderen

Middels de nieuwsbrieven vanaf oktober '19 krijgt  u het verzoek de voor u geldende bedragen over te maken.

De kosten van schoolkamp en schoolreis worden apart in rekening gebracht.