Ziekte en verzuim

Ziekte leerling

Als uw kind door ziekte of om een andere reden niet in staat is naar school te gaan, geeft u dat dan zo snel mogelijk aan de groepsleerkracht door. Wilt u a.u.b. voor schooltijd mailen, een bericht via parro sturen of bellen?

Wanneer een leerkracht een kind mist en een half uur na aanvangstijd nog geen bericht daarover heeft ontvangen, informeert hij eventueel bij een broertje of zusje en belt u op.

In het kader van de wet infectieziekten kunt u bij het ziek melden van uw kind gevraagd worden naar de klachten van uw zieke kind.

We verzoeken u om bezoeken aan dokter of tandarts zoveel mogelijk buiten schooltijd te laten plaatsvinden. 

Telefoonnummer: 0113-561935

Leerplicht en extra verlof aanvragen 

In de brochures leerplicht RBL Oosterschelderegio en stroomschema luxe verzuim vindt u meer informatie over leerplicht.

Met het formulier Aanvraagformulier extra (bijzonder - vakantie) verlof kunt u extra verlof aanvragen voor uw kind(eren) bij de directie. Op basis van de wetgeving bepaalt deze of u wel/geen toestemming krijgt.

Bij ongeoorloofd verzuim maken wij melden hiervan bij de leerplichtambtenaar.