Ziekte en verzuim

Ziekte leerling

Als uw kind door ziekte of om een andere reden niet in staat is naar school te gaan, geeft u dat dan zo snel mogelijk aan de groepsleerkracht door. Wilt u a.u.b. voor schooltijd bellen? U kunt ook een briefje meegeven aan een broertje, zusje of een medeleerling. Wanneer een leerkracht een kind mist en een half uur na aanvangstijd nog geen bericht daarover heeft ontvangen, informeert hij eventueel bij een broertje of zusje of belt u op.

In het kader van de wet infectieziekten kunt u bij het ziek melden van uw kind gevraagd worden naar de klachten van uw zieke kind.

We verzoeken u om bezoeken aan dokter of tandarts zoveel mogelijk buiten schooltijd te laten plaatsvinden. 

Telefoonnummer: 0113-561935

Schoolverzuim 

De wet bepaalt wanneer een leerling niet naar school hoeft. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de school gesloten is, de leerling ziek is, de leerling geschorst is of wanneer godsdienstplichten vervuld moeten worden. Soms zijn er andere dagen dat u uw kind thuis wilt houden. In dat geval kunt verlof aanvragen bij de directie van de school middels het invullen van het Aanvraagformulier extra (bijzonder - vakantie) verlof.  Op basis van de wetgeving bepaalt deze of u wel/geen toestemming krijgt.

Bij ongeoorloofd verzuim maken wij melden hiervan bij de leerplichtambtenaar.

 

Voor meer informatie hierover zie de brochure leerplicht RBL Oosterschelderegio en stroomschema luxe verzuim